Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
>> Opieka wytchnieniowa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 11-03-2012 | 09:12
data ostatniej modyfikacji: 09-03-2023 | 16:10

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE ?

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

- jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania,

- jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą,

- działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej,

- osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych

DEFINIACJA PRZEMOCY (według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

Przemoc w rodzinie - to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osb, będących członkami rodziny (a także innych osb wsplnie zamieszkujących lub gospodarujących) w szczeglności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z pźn. zm.) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gmina Mielec podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczeglności w ramach pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielec.

Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta – A" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Celem procedury "Niebieskie Karty" jest rozpoznanie przemocy w rodzinie i jej zatrzymanie, zapewnienie bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym oraz stworzenie możliwości dokonania zmiany pozwalającej na godne życie, w tym wprowadzenie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osoby stosującej przemoc poprzez tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i pomocy jest jej interdyscyplinarność - wspłpraca przedstawicieli różnych służb z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, a także ze sprawcami przemocy.

Procedura "Niebieskie Karty" nie wymaga zgody osb doznających przemocy domowej.

W dniu 8 października 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 roku, Nr 209, poz. 1245), które szczegółowo, krok po kroku, uregulowało realizację procedury "Niebieskie Karty". Określiło sposób postępowania służb, od momentu zgłoszenia zdarzenia, poprzez działania ukierunkowane na pomoc osobie w stosunku, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz działania skierowane na osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, a także sposób monitorowania sytuacji rodziny. Unormowało także działania instytucji, które podejmują czynności w ramach procedury "Niebieskie Karty", a także ich obowiązki i sposób realizacji procedury.

Zgodnie z przepisami instytucje pracują w oparciu o formularze "Niebieska Karta":

Formularz "Niebieska Karta - A": wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz wypełnia jeden z przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemw alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Formularz "Niebieska Karta - B": jest przekazywany osobom doświadczającym przemocy w rodzinie; zawiera pouczenie oraz informacje nt. czym jest przemoc, jak zmienić swoją sytuację, gdzie uzyskać pomoc (wykaz placwek udzielających wsparcia).

Formularz "Niebieska Karta - C": wypełnia się go z osobą, wobec ktrej istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonując analizy sytuacji rodzinnej.

Formularz "Niebieska Karta - D": wypełniany jest w obecności osoby, wobec ktrej istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MIELEC

jest ściśle związany z realizacją procedury "Niebieskie Karty", w jego skład wchodzą:

a) przedstawiciele oświaty,

b) przedstawiciel policji,

c) przedstawiciel ochrony zdrowia,

d) przedstawiciel organizacji pozarządowej,

e) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

f) przedstawiciel Sądu Rejonowego w Mielcu,

g) przedstawiciele pomocy społecznej.

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego

- realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mielec oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

- pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów,

- efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu,

- wspłdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielec

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

  • udzielanie pomocy w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,

  • udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie,

  • podejmowanie wsplnych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego realizowane może być także:

- tworzenie lokalnych kampanii profilaktycznych m. in. z zakresu problemw uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej,

- inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu Interdyscyplinarnego w danym obszarze.

GRUPA ROBOCZA

Istotnym elementem pracy Zespołu jest powoływanie grup roboczych w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie. Członkowie grup roboczych spotykają się na regularnych posiedzeniach, na ktre rwnież zapraszają osoby wskazane w procedurze "Niebieskie Karty" jako osoby wobec, ktrych istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, wzywają osoby wobec, ktrych istnieje podejrzenie, że stosują przemoc.

Praca grupy roboczej trwa do czasu ustania przemocy w rodzinie lub w przypadku stwierdzenia braku zasadności realizacji procedury w danej sytuacji.

Prace grupy roboczej koncentrują się na pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, opracowaniu i realizacji indywidualnych planów pomocy, monitorowaniu sytuacji rodziny, w tym w jej środowisku zamieszkania, dokumentowaniu podjętych na rzecz rodziny działań i ich ewaluacji.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Gminny Zespł Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, tel. 17 717 52 51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu,
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, tel. 17 717 52 51, 509 027 073

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 8, 39-300 Mielec, tel. 997, 112, 17 584 53 99, 17 584 53 10

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu,
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 17 774 56 41

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu,
ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec, tel. 17 780 04 70

Punkt Interwencji Kryzysowej w Mielcu (przy PCPR)

ul. Żeromskiego 34, tel. 17 780 05 05

Prokuratura Rejonowa w Mielcu,
ul. M.C. Skłodowskiej 2, 39-300 Mielec, tel.17 586 42 11

Sąd Rejonowy w Mielcu,
ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, tel. 17 582 04 00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, tel. 17 788 49 78, 606 503 243

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu,
ul. Wolności 44, 39-300 Mielec, tel. 17 788 70 40, 503 125 509

Ministerstwo Sprawiedliwości we wspłpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracowało Informator dla osb dotkniętych przemocą w rodzinie. W Informatorze znajduje się opis działań dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym, w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami, w postępowaniu cywilnym, czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Na końcu Informatora zamieszczone zostały wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

https://www.gov.pl/web/rodzina/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca

AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start” w Gminie Mielec
więcej...
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przekazuje komunikat dotyczący przekazywania wniosków online o świadczenia wychowawcze wypłacane z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.  
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html
 
Kierownik GOPS w Mielcu przekazuje najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
więcej...

Komunikat Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
GOPS w Mielcu zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu za miesiąc maj 2015 r. w terminie do dnia 16.06.2015 r.
więcej...
Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej...

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu
więcej...

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
więcej...
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
więcej...
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalając na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania
więcej...
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
więcej...
Przemoc domowa jest przestępstwem ! Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego)
więcej...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO