Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 27.10.2016 | 10:38
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2024 | 21:12


BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Mieszkańcy Gminy Mielec mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych świadczonych przez prawnika w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec. Pomoc prawna udzielana jest pod nr telefonu 17 78 00 505 bądź osobiście w poniedziałek 17.00 - 19.00 i czwartek 17.00 - 19.00.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji
rodzin wspierających

 

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą m. in. doradztwa
w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny pomagają konkretnej rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dzieci;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej gdy:

 • nie ma stałego źródła dochodu,
 • występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską ,
 • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
 • skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • występuje choroba psychiczna,
 • występują uzależnienia

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w GOPS Mielec;
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu;
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika GOPS w Mielcu;

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą podpisywana jest umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona jest do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chcące dowiedzieć się czegoś więcej zachęcamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO