Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Program ze środków budżetu państwa
>> STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 25-03-2021 | 07:55
data ostatniej modyfikacji: 17-04-2024 | 15:54

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu www.gops.mielec.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości:

 • opublikowane nagrania z sesji rady gminy nie posiadają transkrypcji,
 • strona internetowa nie jest zgodna z standardami 2.1 na poziomie A/AA.

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:

 • transmisje multimedialne nadawane na żywo,
 • pliki multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku,
 • dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, pliki arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji utworzonych przed 23 września 2018 roku,
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony,
 • mapy w postaci skanów.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-10-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Mielec jest Joanna Kwaśnik, e-mail: dostepnosc@ug.mielec.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 774 56 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec w zakładce Dostępność Plus https://www.gmina.mielec.pl/kategoria_dostepnosc-plus.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec w zakładce Dostępność Plus https://www.gmina.mielec.pl/kategoria_dostepnosc-plus znajduje się również informacja o działalności Urzędu napisana przystępnym językiem w tekście odczytywalnym maszynowo. 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu mieści się w jednym budynku przy ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wchodzenie i wychodzenie do budynku odbywa się dwoma wejściami: jednym od frontu budynku i drugim od strony parkingu z prawej strony budynku. Drugie wejście jest dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. Przed drugim wejściem znajduje się prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego.

Za drugim wejściem znajduje się recepcja, w której pracownik Urzędu Gminy obsługuje klientów kontaktując ich z odpowiednim pracownikiem.

Dostępność korytarzy i schodów

Korytarz i dolna kondygnacja są dostępne dla osób z zewnątrz. Zarówno schody zewnętrzne jak i wewnętrzne posiadają barierki na których można się oprzeć przy wchodzeniu. Budynek jest piętrowy, ale obsługa klientów odbywa się przede wszystkim na sali obsługi klienta znajdującej się 20 metrów od wejścia. Sala, jak i prowadzące do niej korytarze umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością i mającym problemy z poruszaniem się. Również na parterze znajduje się sala posiedzeń, która również jest dostosowana do możliwości poruszania się osób z niepełnosprawnością (szerokie drzwi, brak progów), w której strony mogą przyjmować osoby decyzyjne, w tym Wójt Gminy Mielec.

Dostępność toalet

Na parterze, w miejscu dostępnym znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. Toaleta z umywalką i ubikacją jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością i jest wyposażona w uchwyty ułatwiające korzystanie z toalety osobom z niepełnosprawnością i starszym.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością

Przy drugim wejściu obok podjazdu znajduje się prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego. Tablica wskazująca kierunek do tego wejścia jest umieszczona z przodu budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na terenie Urzędu Gminy Mielec obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Osoby korzystające z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz ze swoim towarzyszem.

Informacja o sposobie komunikacji

W Urzędzie Gminy Mielec jedno stanowisko wyposażone jest w pętlę indukcyjną z funkcją wzmacniania głosu dla osób niedosłyszących bez urządzeń wspomagających słyszenie. Pętla jest przenośna i może być używana w dowolnym pomieszczeniu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacji głosowej udziela pracownik urzędu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Wójt Gminy Mielec informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. telefon dzwoniąc na numer 17 717 52 50,
 2. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: gopsmielec@gops.mielec.pl,
 3. przesyłanie faksów na numer 17 717 52 49,
 4. korespondencję pisemną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Tłumacz PJM dostępny jest online w godzinach pracy urzędu, a połączyć się z nim można za pośrednictwem łącza umieszczonego na stronie Gminy Mielec https://www.gmina.mielec.pl/ oznaczonego piktogramem granatowych dłoni i napisem TŁUMACZ ON-LINE.

Z pośrednictwa tłumacza PJM można skorzystać również osobiście w kontakcie bezpośrednim. Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec w zakładce Dostępność Plus https://www.gmina.mielec.pl/kategoria_dostepnosc-plus

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail. Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP. Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start” w Gminie Mielec
więcej...
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przekazuje komunikat dotyczący przekazywania wniosków online o świadczenia wychowawcze wypłacane z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.  
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html
 
Kierownik GOPS w Mielcu przekazuje najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
więcej...

Komunikat Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
GOPS w Mielcu zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu za miesiąc maj 2015 r. w terminie do dnia 16.06.2015 r.
więcej...
Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej...

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu
więcej...

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
więcej...
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
więcej...
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalając na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania
więcej...
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
więcej...
Przemoc domowa jest przestępstwem ! Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego)
więcej...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO