Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
>> Opieka wytchnieniowa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 25-03-2021 | 07:55
data ostatniej modyfikacji: 04-04-2023 | 12:02

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu www.gops.mielec.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012.03.11

Data ostatniej modyfikacji: 2021.01.30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości:

 1. opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia czy pliki audio nie posiadają dodatkowych opisów,
 2. opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu,
 3. artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne,
 4. strona internetowa nie jest zgodna z standardami 2.1 na poziomie A/AA.

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:

 1. transmisje multimedialne nadawane na żywo,
 2. pliki multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku,
 3. dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, pliki arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji utworzonych przed 23 września 2018 roku,
 4. treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony,
 5. mapy w postaci skanów.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023.03.31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 177175250 lub pisząc na adres gopsmielec@gops.mielec.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec www.gmina.mielec.pl w zakładce Dostępność Plus.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu mieści się w budynku Urzędu Gminy Mielec w jednym budynku przy ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wchodzenie i wychodzenie do budynku odbywa się dwoma wejściami: jednym od frontu budynku i drugim od strony parkingu z prawej strony budynku. Drugie wejście jest dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. Przed drugim wejściem znajduje się prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego.

Dostępność korytarzy i schodów

Korytarz i dolna kondygnacja są dostępne dla osób z zewnątrz. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu znajduje się na parterze. Pokoje, jak i prowadzące do nich korytarze umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym i mającym problemy z poruszaniem się. Również na parterze znajduje się sala posiedzeń, która również jest dostosowana do możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi, brak progów), w której strony przyjmują osoby decyzyjne, w tym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Wójt Gminy Mielec.

Dostępność toalet

Na parterze, w miejscu dostępnym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku. Toaleta z umywalką i ubikacją jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest wyposażona w uchwyty ułatwiające korzystanie z toalety osobom niepełnosprawnym i starszym.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy drugim wejściu obok podjazdu znajduje się prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Osoby korzystające z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz ze swoim towarzyszem.

Informacja o sposobie komunikacji

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. telefon dzwoniąc na numer 177175250,
 2. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: gopsmielec@gops.mielec.pl,
 3. korespondencję pisemną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Nie zapewniamy możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Kontakt z osobami wymagającymi tłumacza, jeżeli byłby konieczny odbywa się za pomocą informacji przekazywanych pisemnie – kartki i długopis dostępne są u pracowników.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw

AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start” w Gminie Mielec
więcej...
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przekazuje komunikat dotyczący przekazywania wniosków online o świadczenia wychowawcze wypłacane z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.  
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html
 
Kierownik GOPS w Mielcu przekazuje najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
więcej...

Komunikat Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca br. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
Informacja dotycząca programu 500+
więcej...
GOPS w Mielcu zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu za miesiąc maj 2015 r. w terminie do dnia 16.06.2015 r.
więcej...
Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej...

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu
więcej...

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
więcej...
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
więcej...
Dodatek mieszkaniowy jest to pieniężne świadczenie okresowe przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), pozwalając na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania
więcej...
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
więcej...
Przemoc domowa jest przestępstwem ! Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego)
więcej...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO