Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> WSPIERAJ SENIORA
>> Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
>> Opieka wytchnieniowa
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> OGŁOSZENIA
>> OGŁOSZENIA O PRACĘ
>> PLIKI DO POBRANIA
>> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 06-07-2020 | 22:10
data ostatniej modyfikacji: 09-03-2023 | 16:11

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

ŚWIADCZENIE DOBRY START

Wniosek o świadczenie z programu można składać już od 1 lipca 2020 r. online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia br. drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty do dnia 30 listopada danego roku.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gmina będzie miała maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole oraz studentów.

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

UWAGA! Przyznanie przez organ właściwy świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji – organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku, ma możliwość osobistego odebrania od organu informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje jego wypłaty.

ŚWIADCZENIA "500 PLUS"

W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Na wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., świadczenia zostały przyznane do końca maja 2021 r.

Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub w formie papierowej.

Będziemy informować o nowo obowiązujących terminach składania wniosków, aby uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 lipca danego roku - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną a od dnia 1 sierpnia danego roku – w formie tradycyjnej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Zmiany obowiązujące od 1 października 2020 r. na nowy okres świadczeniowy 2020/2021

1. Podniesienie kryterium dochodowego do 900 zł na osobę w rodzinie miesięcznie

2. Wprowadzenie w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego tzw. mechanizmu "złotówka za złotówkę"

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 lipca danego roku - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną a od dnia 1 sierpnia danego roku – w formie tradycyjnej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO