Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mielcu

 

Nawigacja

>> STRONA GŁÓWNA
>> KONTAKT
>> RODO
>> PROGRAM 500+
>> PROGRAM “DOBRY START”
>> ŚWIADCZENIE “ZA ŻYCIEM”
>> POMOC SPOŁECZNA
>> ŚWIADCZENIA RODZINNE
>> FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
>> KARTA DUŻEJ RODZINY
>> PRZEMOC W RODZINIE
>> DODATEK MIESZKANIOWY
>> DODATEK ENERGETYCZNY
>> STYPENDIA SZKOLNE
>> PROJEKT SYSTEMOWY
>> PROJEKT SOCJALNY
>> KONKURSY
>> ZAMÓWIENIA
>> PLIKI DO POBRANIA

Zobacz również

MINISTERSTWO
PRACY 
i POLITYKI
SPOŁECZNEJ

 

data publikacji: 23-07-2012 | 15:39
data ostatniej modyfikacji: 19-06-2018 | 14:41

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wyniki postępowania


ZAPYTANIE OFERTOWE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

W związku z realizacją w 2012 r. projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w Gminie Mielec”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie:
art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

NIP: 817-18-28-649
REGON: 690008375

Tel. 17 717 52 50
Fax. 17 717 52 49
E-mail: gmielec@rzeszow.uw.gov.pl
www.gops.ug.mielec.pl
www.gops.mielec.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie publiczne realizowane w formie "Zapytania ofertowego” w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1. KURS SPRZEDAWCY Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ
a) Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla 8 osób - w wymiarze 140 godzin w systemie: 20 spotkań po 7 godzin (4 tygodnie x dni robocze od poniedziałku do piątku), w godzinach 9.00 -14.55 (wliczając w to 2 przerwy pięciominutowe oraz jedną przerwę 30-minutową)
b) Termin wykonania usługi – wrzesień - październik 2012 r.
c) W cenę należy wliczyć:
- wynajem sali na terenie miasta Mielec,
- zapewnienie jednej kasy fiskalnej na 1 uczestnika kursu
- zapewnienie stosownych materiałów szkoleniowych (notatnik, długopis) oraz dostarczenie 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych do dokumentacji projektowej
- zapewnienie ciepłego posiłku dla każdego uczestnika kursu w każdym dniu zajęć w postaci dania obiadowego (menu uzgodnione z koordynatorem projektu przed rozpoczęciem zajęć) oraz dostępu do kawy, herbaty cukru śmietanki do kawy (w płynie, pakowanej pojedynczo) oraz ciastek (15 dkg na osobę), zapewnienie naczyń – talerzyków, sztućców, kubków, filiżanek
- zapewnienie ubezpieczenia NNW
- zapewnienie trenerów posiadających stosowne kwalifikacje – osoby posiadające wyższe wykształcenie kierunkowe adekwatne do rodzaju kursu oraz przygotowanie pedagogiczne, a także doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej, nie krótsze niż 3 lata
- wydanie stosownych zaświadczeń
- wpis kursu na stronę www.inwestycjawkadry.pl
- prowadzenie dokumentacji zajęć: dzienników zajęć, list obecności, list odbioru zaświadczeń
- przeprowadzenie badania ankietowego na początek i na koniec zajęć mającego na celu zbadanie wzrostu poziomu umiejętności beneficjentów oraz poziomu ich zadowolenia z udziału w zajęciach, a także sporządzenie raportu ewaluacyjnego
d) tematyka zajęć ma obejmować m.in. następujące zagadnienia: zawód – sprzedawca, prawa i obowiązki pracownika, podstawowe akty wykonawcze Kodeksu Pracy, podstawowe przepisy bhp, zagrożenia wypadkowe w sklepie, podstawowe zasady ochrony ppoż. oraz postępowanie w razie pożaru, podstawowe zagadnienia higieny, podejmowanie działalności gospodarczej, cel sprzedaży, nowoczesna filozofia sprzedaży, cel zadowolonego klienta, cechy dobrego sprzedawcy, język i ekspresja ciała, motywacja sprzedawcy, podstawowe umiejętności i czynności sprzedawcy, etapy rozmowy handlowej, typologie klientów, rodzaje i typy klientów, zachowania konsumenckie, rozpoznawanie potrzeb i problemów klientów, techniki stawiania pytań, argumentacja cenowa, socjotechniki sprzedaży, marketing w handlu detalicznym, zagadnienia kultury osobistej, dekorowanie wnętrza sklepu i okna wystawowego, zagadnienia promocji i reklamy, obsługa kasy fiskalnej -informacje ogólne, wymiana rolki papieru i taśmy barwiącej, Operacje w trybie „PRG”, Operacje w trybie „REG”, praca w trybie „X” i „Z” - raporty dzienne i narastające, raporty kodów, raporty obrotów, raporty fiskalne, obsługa programu magazynowego „subiekt”

3.2 KURS KOMPUTEROWY
a) Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla 20 osób- 2 grupy po 10 osób, w wymiarze 60 godzin dla każdej grupy (łącznie 120 godzin zajęć), w systemie 8 spotkań po 7 godzin i jedno spotkanie 4 - godzinne dla każdej grupy, rozpoczęcie zajęć o godz. 9 (wliczając w to 2 przerwy pięciominutowe oraz jedną przerwę 30-minutową). Zajęcia mają się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku (w jednym tygodniu 5 razy, w drugim tygodniu 4 razy)
b) Termin wykonania usługi: II połowa sierpnia - wrzesień 2012 r.
c) W cenę należy wliczyć:
- wynajem sali na terenie miasta Mielec,
-zapewnienie jednego komputera z pełnym oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia kursu na 1 uczestnika kursu
- zapewnienie stosownych materiałów szkoleniowych (notatnik, długopis) oraz dostarczenie 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych do dokumentacji projektowej
-zapewnienie ciepłego posiłku dla każdego uczestnika kursu w każdym dniu zajęć w postaci dania obiadowego (menu uzgodnione z koordynatorem projektu przed rozpoczęciem zajęć) oraz dostępu do kawy, herbaty cukru śmietanki do kawy (w płynie, pakowanej pojedynczo) oraz ciastek (15 dkg na osobę), zapewnienie naczyń – talerzyków, sztućców, kubków, filiżanek
- zapewnienie ubezpieczenia NNW
- zapewnienie trenerów posiadających stosowne kwalifikacje – osoby posiadające wyższe wykształcenie kierunkowe adekwatne do rodzaju kursu – informatyczne (magister, magister inżynier) oraz przygotowanie pedagogiczne, a także doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 3 lata
- wydanie stosownych zaświadczeń
- wpis kursu na stronę www.inwestycjawkadry.pl 
- prowadzenie dokumentacji zajęć: dzienników zajęć, list obecności, list odbioru zaświadczeń
- przeprowadzenie badania ankietowego na początek i na koniec zajęć mającego na celu zbadanie wzrostu poziomu umiejętności beneficjentów oraz poziomu ich zadowolenia z udziału w zajęciach, a także sporządzenie raportu ewaluacyjnego
d) Tematyka zajęć ma obejmować obsługę programów: WORD, EXCEL, POWERPOINT , oraz poruszanie się w sieci INTERNET

3.3.KURS OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH I DZIECI
a) przedmiot zamówienia będzie realizowany dla 8 osób w wymiarze 100 godz.: 12 spotkań po 8godz. oraz jedno spotkanie czterogodzinne, początek zajęć o godz. 9, w czasie zajęć należy przewidzieć 3 przerwy pięciominutowe, oraz jedną przerwę trzydziestominutową (zajęcia mają się odbywać od poniedziałku do piątku, w każdy z tych dni)
b) termin wykonania usługi – wrzesień - październik 2012
c) w cenę należy wliczyć:
- wynajem sali na terenie miasta Mielec,
- zapewnienie odpowiednich materiałów do ćwiczeń – np. modeli do przewijania, pieluszek, środków do ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy
- zapewnienie stosownych materiałów szkoleniowych (notatnik, długopis) oraz dostarczenie 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych do dokumentacji projektowej
- zapewnienie ciepłego posiłku dla każdego uczestnika kursu w każdym dniu zajęć w postaci dania obiadowego (menu uzgodnione z koordynatorem projektu przed rozpoczęciem zajęć) oraz dostępu do kawy, herbaty cukru śmietanki do kawy (w płynie, pakowanej pojedynczo) oraz ciastek (15 dkg na osobę), zapewnienie naczyń – talerzyków, sztućców, kubków, filiżanek
- zapewnienie ubezpieczenia NNW
- zapewnienie trenerów posiadających stosowne kwalifikacje – osoby posiadające wyższe wykształcenie kierunkowe adekwatne do rodzaju kursu – pielęgniarskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz wyższe pedagogiczne w zakresie aspektów pedagogicznych opieki nad dziećmi , a także doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 3 lata
-wydanie stosownych zaświadczeń
-wpis kursu na stronę www.inwestycjawkadry.pl
-prowadzenie dokumentacji zajęć: dzienników zajęć, list obecności, list odbioru zaświadczeń
-przeprowadzenie badania ankietowego na początek i na koniec zajęć mającego na celu zbadanie wzrostu poziomu umiejętności beneficjentów oraz poziomu ich zadowolenia z udziału w zajęciach, a także sporządzenie raportu ewaluacyjnego
d) tematyka zajęć ma obejmować następujące zagadnienia: anatomia i fizjologia dziecka opieka nad dzieckiem trudnym, nadpobudliwym, niepełnosprawnym, profilaktyka zdrowotna i prawidłowa dieta psychologia rozwojowa wieku dziecięcego psychologia , rola i zadania opiekunki dziecięcej - sylwetka opiekunki , twórcze wychowanie dziecka - gry i zabawy ruchowe, literatura, współpraca z rodzicami , zasady pierwszej pomocy przedmedycznej, najnowsze koncepcje pedagogiczne i psychologiczne wychowania małego dziecka, anatomia i fizjologia wieku podeszłego (obserwacja chorego, pomiar parametrów), pielęgnacja chorych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego oraz rodziną, rola opiekunki osób starszych - sylwetka opiekuna, wybrane zagadnienia z farmakologii , wybrane zagadnienia z psychologii społecznej medycyny, zagadnienia związane ze starzeniem się organizmu, opieka nad umierającymi i towarzyszenie śmierci, zasady żywienia ludzi starszych

3.4. KURS SPAWANIA SPOIN PACHWINOWYCH BLACH W METODZIE MAG I TIG
a) przedmiot zamówienia będzie realizowany dla 4 osób w wymiarze 200 godz.:
b) termin wykonania usługi – wrzesień - listopad 2012
c) w cenę należy wliczyć:
- wynajem sali na terenie miasta Mielec do zajęć teoretycznych, oraz pomieszczeń do zajęć praktycznych
- koszty badań lekarskich wymaganych do przystąpienia do kursu
- zapewnienie odpowiedniego sprzętu spawalniczego umożliwiającego odbycie szkolenia
- zapewnienie stosownych materiałów szkoleniowych (notatnik, długopis) oraz dostarczenie 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych do dokumentacji projektowej
- zapewnienie ciepłego posiłku dla każdego uczestnika kursu w każdym dniu zajęć w postaci dania obiadowego (menu uzgodnione z koordynatorem projektu przed rozpoczęciem zajęć) oraz dostępu do kawy, herbaty, cukru, śmietanki do kawy (w płynie, pakowanej pojedynczo) oraz ciastek (15 dkg na osobę), zapewnienie naczyń – talerzyków, sztućców, kubków, filiżanek
- zapewnienie ubezpieczenia NNW
- zapewnienie trenerów posiadających stosowne kwalifikacje – osoby prowadząca naukę spawania
(instruktorzy) powinni posiadać uprawnienia potwierdzone ważnym świadectwem egzaminu spawacza wg normy Pn-EN 281-1 lub PN-EN ISO 9609 w metodzie spawania i grupie materiałowej
w której będzie szkoliła
- wpis kursu na stronę www.inwestycjawkadry.pl
- prowadzenie dokumentacji zajęć: dzienników zajęć, list obecności, list odbioru zaświadczeń
- przeprowadzenie egzaminu przez licencjonowanego Egzaminatora Instytutu Spawalnictwa
- wydanie stosownych zaświadczeń – świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz książki spawacza
- przeprowadzenie badania ankietowego na początek i na koniec zajęć mającego na celu zbadanie wzrostu poziomu umiejętności beneficjentów oraz poziomu ich zadowolenia z udziału w zajęciach,
a także sporządzenie raportu ewaluacyjnego

4.POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Godzina zajęć to 45 minut.
Miejsce przeprowadzenia zajęć: miasto Mielec
W podanej ofercie należy uwzględnić:

 • Koszt trenerów w tym: 1) osoby uprawnionej do prowadzenia kursów kasy fiskalnej, legitymującej się wyższym wykształceniem związanym z praktyczną nauką zawodu sprzedawca oraz przygotowaniem pedagogicznym i co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej, 2) osoby legitymującej się wyższym wykształceniem informatycznym (magister lub magister inżynier) oraz przygotowaniem pedagogicznym oraz co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej – w zakresie kursu komputerowego 3) osoby legitymującej się wykształceniem pielęgniarskim oraz przygotowaniem pedagogicznym w zakresie medycznych aspektów opieki i dbałości o dzieci i osoby starsze oraz mgr pedagogiki z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie aspektów psychologicznych i pedagogicznych opieki nad dziećmi i dorosłymi, 4) osoby legitymującej się uprawnieniami spawacza potwierdzonymi ważnym świadectwem egzaminu spawacza wg normy PN- EN 287 lub PN EN ISO 9606 – w zakresie kursu spawania spoin pachwinowych blach w metodzie mag i tig

 • Koszt materiałów szkoleniowych dla uczestników zajęć oraz 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych dołączonych do dokumentacji przedłożonej po przeprowadzeniu zajęć

 • Koszt ubezpieczenia NNW uczestników zajęć

 • Koszt poczęstunku w postaci ciepłego posiłku jednodaniowego w formie drugiego dania (menu przedstawione przed rozpoczęciem zajęć do akceptacji koordynatora merytorycznego), a także zapewnienie przerw kawowych dla uczestników tych zajęć obejmujących: kawę, herbatę, cukier śmietankę do kawy (w płynie, pakowanej pojedynczo) oraz ciastek (15 dkg na osobę), zapewnienie naczyń – talerzyków, sztućców, kubków, filiżanek

 • wydanie certyfikatów potwierdzających ukończenie danego kursu, a w przypadku kursu spawania przeprowadzenie egzaminu kończącego się wystawianiem świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz książki spawacza zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

 • koszt niezbędnych badań lekarskich przy kursie spawania

 • prowadzenie dokumentacji: listy obecności, dzienniki zajęć trenerów, ankiety wstępne i ewaluacyjne, opracowanie raportu ewaluacyjnego i przekazanie tych dokumentów do Zamawiającego po przeprowadzeniu zajęć

 • rejestrację zajęć na stronie www.inwestycjawkadry.pl

 • wynajem sali i miejsca do zajęć praktycznych , a także niezbędnego sprzętu – kasy fiskalne, komputery, osprzęt spawalniczy, materiały do ćwiczeń

 • Wykonawca jest zobowiązany do pełnej obsługi zajęć, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i kontroli jakości prowadzonych zajęć.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA:

1) Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie: rachunku wystawionego przez Wykonawcę, po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania zleconej pracy, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Podstawą wystawienia rachunku przez Wykonawcę jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonanych prac objętych miesięcznym okresem rozliczeniowym.
2) Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę zostanie uregulowane po otrzymaniu rachunku od Zleceniobiorcy i zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę w terminie nie później niż do 30 listopada br.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca do:
a) wystawienia rachunku za zrealizowaną usługę w danym miesiącu,
b) dostarczenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu wymaganej dokumentacji projektowej, potwierdzającej zrealizowanie usługi m.in.: listy obecności, dzienniki zajęć

6. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, a w przypadku kursu spawania są ośrodkiem akredytowanym przez Instytut Spawalnictwa i posiadają atest tegoż Instytutu
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i wykażą że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przeprowadzili co najmniej 5 szkoleń, usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
b) dysponują osobami które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia – kwalifikacje o których mowa w punkcie 4
3) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 niniejszego "Zapytania ofertowego". Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Oferty nie spełniające w/w kryteriów zostaną odrzucone.

8. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z odpowiednio wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego":
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia Załącznik nr 2 do "Zapytania ofertowego" oraz niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu o udzieleniu zamówienia – wzór oświadczenia Załącznik nr 3 do "Zapytania ofertowego".

2) Następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 1:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych a także atest Instytutu Spawalnictwa w przypadku ubiegania się o realizację kursu spawania, a stosunku do osób fizycznych oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielanie zamówienia, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe, przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

2.2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 2a:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (np. pozytywne referencje od Zamawiających). Wymagane jest przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń o tematyce i zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia. Wykaz usług wykonanych należy przedstawić na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do "Zapytania ofertowego".
2.3) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 2b:
Wykaz osób - potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie. Wykaz osób należy przedstawić na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do "Zapytania ofertowego" wraz z kserokopią dyplomów lub innych dokumentów, poświadczających posiadanie wymaganego wykształcenie bądź uprawnień (m.in. uprawnienia spawacza).

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1) Termin składania ofert: do dnia 09.08.2012 r., do godz. 12.00,
2) Miejsce składania ofert:
Formularz ofertowy wraz wymaganymi oświadczeniami i dokumentami można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać za pomocą poczty na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec,
3) Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z "Zapytaniem ofertowym" zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6) otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego
7) oferty niekompletne zostaną odrzucone

10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1) Oceny ofert dokona Komisja.
2) Komisja w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają odrzuceniu.
3) Jedynym kryterium wyboru jest cena.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego". Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści "Zapytania ofertowego".
Zamawiający wymaga wykorzystania formularzy stanowiących załączniki do "Zapytania
ofertowego". Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w "Zapytaniu ofertowym" zostaną odrzucone.
2) Wykonawca może złożyć ofertę na realizację kilku części zamówienia.
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie składanych dokumentów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Kserokopia dokumentu wielostronicowego winna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób j.w. na każdej zapisanej stronie.
5) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę.
6) Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie oferty.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1) W druku „FORMULARZ OFERTOWY" – załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego" należy podać cenę brutto, tzn. wynagrodzenie brutto.
2) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie elementy wynagrodzenia Wykonawcy oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym składki finansowane przez pracodawcę (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy).
3) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
4) Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

13. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

1) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć.
2) Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:
Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć w szczególności:
a) terminów realizacji form wsparcia,
b) uczestników form wsparcia,
c) zmiany których nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1) O wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia faksem lub drogą elektroniczną.
2) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu i na stronie internetowej – strona: http://www.gops.ug.mielec.pl/
3) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

15. INNE INFORMACJE:

1) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
2) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na okres stanowiący przedmiot zamówienia oraz nie wyrażenia zgody przez "IP" (Instytucję Pośredniczącą).

16. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Koordynator projektu: Mirosław Jaworski, Tel. 17 717 52 50


Zapytania ofertowego w pliku PDF <<zapytanie_ofertowe.pdf>>

Załączniki w pliku DOC do "Zapytania ofertowego":

Załącznik nr 1 – wzór "Formularza ofertowego",
Załącznik nr 2 - wzór "Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu"
Załącznik nr 3 – wzór "Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia"
Załącznik nr 4 – wzór "Wykazu usług wykonanych".
Załącznik nr 5 – wzór "Wykazu osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia"


"Zapytanie ofertowe" zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.07.2012r.
"Zapytanie ofertowe" zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.gops.ug.mielec.pl w dniu 23.07.2012r.


Informacja 
o wyborze wykonawcy zapytania ofertowego o cenę usług:

 1. Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.
 2. Kurs komputerowy.
 3. Kurs opiekunki osób starszych i dzieci.
 4. Kurs spawania spoin pachwinowych blach w metodzie mag i tig.

w pliku PDF 
<<oglosz_02_2012.pdf>>

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz

Copyright © 2012 Usługi Informatyczne INFO